УЧРЕДИТЕЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ


        На 12.08.2009 г., (дванадесети август две хиляди и девета година) в гр. София, ние – подписалите тази декларация – като български граждани с избирателни права, на основание чл.10 от Закона за политическите партии, образуваме Инициативен комитет за учредяване на политическа партия „Нова сила”, приемаме образец на декларация за индивидуално членство в същата партия и откриваме подписка за набиране на членове-учредители.
        Съгласно своите основни принципи „Нова сила” е политическа партия, която с всички законни средства отстоява постулатите на естественото право (извечните положителни ценностни категории на човешкото общество) и е категорично против всякакви прояви на правен позитивизъм (безпринципно и безразборно законотворчество, обслужващо конкретни ситуации или лица).
        Основните цели на политическа партия „Нова сила” са: незабавно, непрекъснато, реално и значително подобряване условията на живот в България, възстановяване обществената сигурност и националното достойнство на българските граждани, както и международния статус и престиж на страната. Тези основни цели политическа партия „Нова сила” ще се бори да бъдат постигнати чрез установяване, съблюдаване и изпълнение в държавното управление на следните принципи:

        1. Външна политика, доминирана от защита на националните интереси, чрез зачитане правото на българския народ като върховен суверен: Установяване на трайни междудържавни отношения, в това число включване на България в междудържавни блокове, коалиции и съюзи, само след всенародно обсъждане и решаване чрез референдум.
        2. Референдуми по всички важни въпроси, засягащи условията на живот на повече от 10 на сто от българската нация.
        3. Преразглеждане и предоговаряне на неизгодните за България клаузи в сключените досега международни договори.
        4. Закриване на американските военни бази на територията на България.
        5. Засилване правоохранителната функция на държавата по отношение на вътрешния ред и сигурността на гражданите. Замяна на нелепия институт на „неизбежната отбрана” с института на самоотбраната.
        6. Законови ограничения за недопускане до ръководни постове на индивиди, изпаднали в зависимост от други лица и пороци или страдащи от психически заболявания (като не се забравя, че сексуалните отклонения също са психически недъзи).
        7. Строго, безкомпромисно и еднакво прилагане на закона спрямо всички български граждани, независимо от техния етнически произход или тяхното етническо самосъзнание. Недопускане на никакви привилегии, основани на действителна или декларирана принадлежност към каквито и да било малцинствени групи.
        8. Държавно насърчаване и подпомагане на многодетните български семейства.
        9. Използване на здравните осигуровки за действително здравеопазване, а не за обогатяване на обществено-ненужен чиновнически апарат. Премахване монопола на сегашната Национална здравно-осигурителна каса. Заменяне на тромавите документални процедури с осребряване от здравните каси на направените от пациентите разходи за закупуване на лекарства за хронично болните.
        10. Компенсирано от държавата социално осигуряване: Пенсионерите не са виновни и не бива да мизеруват или да загиват, защото техните пенсионни удръжки са били използвани като бюджетен капитал. Минималната пенсия да надхвърля прага на бедността и процентът на нейната актуализация да бъде обвързан с нарастването на минималната и на средната работна заплата.
        11. Ревизия на приватизационните сделки и конфискуване на незаконно придобитото имущество.
        12. Улесняване и подпомагане от държавата на българския бизнес, в страната и извън нея, независимо държавен или частен. Държавни преференции, включително кредитни подпомагания и данъчни облекчения, за т.нар. малък и среден бизнес. Възстановяване на военнопромишления комплекс и хранително-вкусовата промишленост.
        13. Държавни протекции за земеделието. Ефективно довършване на земеделската реституция. Възстановяване на българската земеделска задруга.
        14. Възстановяване на престъпно загубените задгранични пазари за българските стоки и българските международни транспортни дестинации, които бяха умишлено провалени от марионетния държавно-апаратен слугинаж, в интерес на неговите чуждестранни господари. Промяна на досегашното съотношение „внос/износ”, в полза на износа.
        15. Държавно подпомагане на инвалидите: Равнодушието към чуждото нещастие убива човечността в децата ни и ликвидира възможността да бъде проявено състрадание към самите нас.
        16. Държавно покровителство на дарованията: Приоритетно трябва да бъдат подпомагани тези, на които разчитат всички останали. А понастоящем сме свидетели на дирижирана, демонстративна и неадекватно засилена загриженост на държавата към обществено-безполезни прослойки (наркомани, лица с демонстративна анти-обществена нагласа и други подобни).
        17. Оптимизиране на образователната система, с цел ефективизиране и доразвитие на нивото, съществувало до 1998 година.
        18. Държавно субсидиране на културата, с балансирана равнопоставеност между отделните жанрове. (Чалгата и романите тип „Арлекин” не са нито случайно, нито безобидно явление).
        19. Повишаване ефективността на правораздавателната система, както на кадрови принцип (избиране на съдиите и прокурорите), така и на принципа на материалната заинтересованост (поставяне на държавните такси и възнагражденията на магистратите, както и тяхната персонална имуществена отговорност, в зависимост от своевременното приключване на делата). Извеждане на прокуратурата от съдебната власт и включването й в изпълнителната власт, за да може да се търси отговорност от правителството за прокурорските действия или бездействия. Възстановяване правомощието на прокуратурата да сезира съдебни процеси за контрол върху законността на сделки, за които има данни, че накърняват държавни или обществени интереси.
        20. Силна национална армия, реципрочна по своя личен състав на армиите на съседните държави, с балансирано съотношение между рекрутационния (наборния) и професионалния принципи.
        21. Наказателна отговорност за национално предателство, без изключване на наказателното преследване и изпълнението на наказанието по давност.

        Българи! Вече под въпрос е не само благоденствието, а и съществуването на Родината! Наложителните мерки за нашето спасение са прости и ясни, но туземната колониална администрация, изпълняваща понастоящем функциите на държавен апарат, не желае да чуе за тях, защото се разминават с нечии задгранични указания. Затова ние ги поднасяме на вашето внимание.
        Българи! Нас ни приспиваха, за да пропуснем мига, в който Утре трябваше да се подготви от Вчера. Продължават да ни приспиват, Нека се събудим поне сега, когато е крайно време да си дадем сметка, че за да има Утре, то трябва да започне от Днес!
        Да запазим България за децата си! И за децата на нашите деца!

12.08.2009 г. СофияПодписали (по азбучен ред):
Анна Радоилова Чаворска, Антон Георгиев Сираков, Божидар Петров Иванов, Боян Цветков Лалов, Валентин Симеонов Георгиев, Васил Георгиев Георгиев, Георги Атанасов Вълчаров, Георги Иванов Четински, Георги Киряков Киряков, Георги Стефанов Трендафилов, Георги Стоичков Тонев, Георги Цветанов Георгиев, Георги Цветанов Цолов, Гълъбица Иванова Билярска, Делян Лазаров Лазаров, Димитър Костадинов Билярски, Димитър Колев Кунев, Димитър Маринов Марковски, Димчо Петков Димов, Екатерина Георгиева Александрова, Емил Георгиев Йорданов, Здравко Георгиев Георгиев, Здравка Симеонова Йорданова, Иванка Димитрова Билярска, Ивайло Симеонов Бояджиев, Йордан Георгиев Йорданов, Катя Димитрова Билярска, Константин Димитров Костов, Красимир Стефанов Каменов, Людмил Любенов Новков, Мая Николова Тонева, Милко Петров Котов, Михаил Радоилов Чаворски, Никола Крумов Николов, Николинка Стоянова Петрова, Огнян Борисов Григоров, Радоил Владимиров Чаворски, Росица Александрова Недялкова, Росица Дечкова Караиванова, Светлана Георгиева Тонева, Светла Петкова Рашкова, Светлин Недков Великов, Снежана Стефанова Иванова, Спас Атанасов Пашов, Станимир Иванов Генов, Стефан Георгиев Александров, Стоян Златанов Златанов, Таня Монева Атанасова, Теодор Иванов Раев, Тихомир Динев Томов, Филип Филипов Филипов, Цветанка Димитрова Рударска.